Indeks Kitab

Kitab Kifayat Al-Mustafid li ma ‘Ala min Al-Asanid

Karya Muhammad Mahfuzh bin Abdullah bin Abdul Mannan Al-Termasi. Lahir pada 12 Jumadil Ula 1285 H. di desa Tremas.
Kitab ini berisikan sanad keilmuan Syaikh Mahfuzh dalam berbagai bidang ilmu, dan menguraikan silsilah rantai sanad keilmuan beliau pada enam disiplin keilmuan: 1. Ilmu tafsir, 2. Ilmu hadis, 3. Ilmu fikih, 4. Ilmu alat (nahwu dan sharf), 5. Ilmu ushulain (dua ushul, yakni kalam/tauhid dan ushul fikih) dan 6. Ilmu tasawuf.

Syaikh Mahfuz Al-Termasi , nampaknya selain ingin menunjukkan sanad keilmuan yang beliau miliki, beliau juga ingin menyampaikan akan pentingnya memiliki guru untuk mendapatkan ilmu yang kokoh dan bermanfaat.

Diterbitkan di Beirut oleh Dar Al-Basya’ir pada tahun 1987 dan di-tahqiq serta di-tashih langsung oleh salah satu murid terbaik, yakni Syaikh Yasin Al-Fadani.

 

Terimakasih telah membaca Kitab Kifayat Al-Mustafid li ma ‘Ala min Al-Asanid,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Kifayat Al-Mustafid li ma ‘Ala min Al-Asanid (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Muhammad Mahfuzh bin Abdullah bin Abdul Mannan Al-Termasi

 

 

PENERJEMAH   

:

 

       

 

PENERBIT           

:

 

Dar Al-Basya’ir, Beirut

   

 

TAHUN                

:

 

1987 M / 1407  H

       

 

TEBAL                  

:

 

41 Halaman (PDF)

       

 

                                   

 

Lihat Kitab

Kitab Diwan Al-Imam As-Syafi’i

Karya Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’I atau yang dikenal Imam As-Syafi’i.
Kitab ini cukup terkenal Terutama dikalangan pondok pesantren dan madrasah diniyah. Isi kandungan kitab diwan imam syafi’i berupa kumpulan gubahan syair yang pernah dibuat oleh imam syafi’i sendiri.
Selain terkenal sebagai salah satu Imam madzhab yang sampai saat ini masih banyak di ikuti muslim di berbagai penjuru dunia.  Beliau juga pandai dalam merangkai kata kata indah yang mampu menyentuh hati, memberikan semangat dan nasihat yang baik melalui gubahan syair.

Keluasan ilmu yang beliau miliki membuat setiap karya dari beliau selalu menjadi incaran para penuntut ilmu guna di pelajari. Dan kitab diwan karangan imam syafi’i ini juga sering dipakai sebagai referensi dalam penulisan karya tulis lain seperti buku - buku fiksi, buku - buku kata kata motivasi, makalah dan bahkan ada pula yang menjadikan kitab ini sebagai referensi dalam penulisan skripsi.

 

Terimakasih telah membaca Kitab Diwan Al-Imam As-Syafi’i,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Diwan Al-Imam As-Syafi’i (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Imam As-Syafi’i

 

 

PENERJEMAH   

:

 

       

 

PENERBIT           

:

 

Darul Ghod Al-Jadid

   

 

TAHUN                

:

 

2003 M / 1423  H

       

 

TEBAL                  

:

 

194 Halaman (PDF)

       

 

Lihat Kitab

Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah (15 Jilid)

Karya Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Rahimahullah. Beliau lahirkan pada bulan Sya’ban 541 H di desa Jamma’il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina, wafat pada tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami’ Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzhab Imam Ahmad Bin Hanbal).

Beliau menyususn kitab ini sebagai huraian (syarah) kepada kitab Mukhtashar Al-Kharaqi sebuah kitab fiqh dalam madzhab Hanbali karya Abu al-Qasim ‘Umar bin Al-Husain bin ‘Abdullah Al-Kharaqi. Dengan membawa method perbahasan fiqh perbandingan (muqorran) antara madzhab dengan menjadikan madzhab fiqh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai keutamaan, di mana beliau dilahirkan dari kalangan kelompok madzhab Imam Ahmad Bin Hanbal.

Kitab ini adalah merupakan termasuk di antara ensiklopedi fiqh Islam dari zaman salaf yang terbaik yang telah disusun dalam format fiqh perbandingan yang mana pada ketika itu kitab-kitab seperti ini masih begitu jarang ditemui. Beliau mengemukakan perbedaan pendapat yang berlaku dan berkembang di kalangan para ulama madzhab Hanbali dalam berbagai masalah berserta hujah-hujah dalilnya. Kemudian beliau bandingkan dengan pendapat-pendapat dari kalangan ulama madzhab yang lain sama ada madzhab Imam MalikImam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan termasuklah beberapa madzhab para ulama yang jarang diketahui seperti madzhab Imam Al-Hasan Al-Basri, Atha', Sufyan At-Tsauri, serta beberapa yang lain. Termasuk juga di dalamnya madzhab para sahabat dan para tabi'in.

Link Kitab Jilid 2-15 :
Muqodimah Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. ( Jilid 2, Jilid 3, Jilid 4, Jilid 5, Jilid 6, Jilid 7, Jilid 8, Jilid 9, Jilid 10, Jilid 11, Jilid 12, Jilid 13, Jilid 14, Jilid 15).

Terimakasih telah membaca Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Jilid 1,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah Jilid 1 (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Muwafiquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Rahimahullah

 

 

PENERJEMAH   

:

 

       

 

PENERBIT           

:

 

     

 

TAHUN                

:

 

M /   H

       

 

TEBAL                  

:

 

480 Halaman (PDF)

       

 

                                   

 

Lihat Kitab

Kitab Al-Furu' – Ibnu Muflih

Karya Syaikh Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi atau yang dikenal Ibnu Muflih.
Dalam kitab ini, penulis menyebutkan banyak permasalahan furu' (cabang rincian), tanpa menyebutkan dalilnya. Dalam hal ini, beliau hanya menyebutkan pendapat yang paling kuat. Hanya saja, beliau tidak membatasi kajian pada Madzhab Hambali, namun beliau menyebutkan pendapat-pendapat dari mazhab yang lain. Ada beberapa kitab yang memberikan penjelasan terhadap kitab ini, di antaranya adalah Hasyiyah Al-Mardawi.

Terimakasih telah membaca Kitab Al-Furu' – Ibnu Muflih,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Al-Furu' – Ibnu Muflih (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Syaikh Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi (Ibnu Muflih)

 

 

PENERJEMAH   

:

 

Ro'id bin Abi Alfah

     

 

PENERBIT           

:

 

Baitul Afkar

   

 

TAHUN                

:

 

M /   H

       

 

TEBAL                  

:

 

1842  Halaman (PDF)

       

 

Lihat Kitab

Kitab Al-Asybah Wa An-Nadha’ir

Karya seorang ‘ulama bernama Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi (w.911 H/1505 M) yang juga merupakan salah satu sosok pengarang Kitab Tafsir Jalalain.

Dalam Kitab ini terdapat 7 (tujuh) pokok bahasan, yakni:
(1) Penjelasan mengenai 5 (lima) kaidah pokok (Al-Qawaid Al-khamsah) yang mana semua permasalahan fiqih kembali kepadanya.
(2) Kaidah-kaidah (premis-premis) lain yang muncul sebagai konsekuensi dari kaidah dasar.
(3) Kaidah-kaidah yang terdapat perbedaan di antara para ulama tentang keabsahannya.
(4) Hukum-hukum yang sering terjadi dan seyogyanya diketahui oleh seorang pakar hukum (faqih).
(5) Tinjauan umum pembahasan-pembahasan fiqih bagi para pemula (pembelajar hukum Islam).
(6) Beberapa konsep yang rancu dan perbedaan pendapat para ulama di dalamanya.
(7) Tema-tema lain yang terdapat perbedaan di antara para ulama (hlm: 4-5).

Dari sebanyak 7 (tujuh) pokok bahasan di atas, beberapa pokok bahasan yang kiranya penting untuk kita ketahui akan dibahas di dalam tulisan ini. Pembahasan-pembahasan tersebut antara lain: (1) pembahasan mengenai 5 (lima) kaidah dasar; (2) Hukum-hukum fiqih seyogyanya diketahui oleh seorang pakar hukum (faqih); (3) Tinjauan umum pembahasan-pembahasan fiqih bagi para pemula (pembelajar hukum Islam); dan (4) Beberapa konsep yang rancu dan perbedaan pendapat para ulama di dalamnya.

Terimakasih telah membaca Kitab Al-Asybah Wa An-Nadha’ir,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Al-Asybah Wa An-Nadha’ir (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi

 

 

PENERJEMAH   

:

 

-

     

 

PENERBIT           

:

 

Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut Libanon

   

 

TAHUN                

:

 

1983 M /  1403 H

       

 

TEBAL                  

:

 

568  Halaman (PDF)

       

 

                                   

 

Lihat Kitab

Kitab Dzikru Al Maut

Karya Al Hafidz Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al Baghdadi, yang Mashur dengan sebutan Ibnu Abi Dunya (281 H). 

Semua manusia pasti akan mati, begitulah keterangan yang kita pelajari dari kitab suci Al-Qur’an. Kitab Dzikru Al Maut, merupakan salah satu kitab dengan topik pembahasan seputar kematian.

Terimakasih telah membaca Kitab Dzikru Al Maut,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Dzikru Al Maut (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Ibnu Abi Dunya

 

 

PENERJEMAH   

:

 

-

     

 

PENERBIT           

:

 

Maktabah Al Furqan

   

 

TAHUN                

:

 

2002 M /  1423 H

       

 

TEBAL                  

:

 

432  Halaman (PDF)

       

 

                                   

 

Lihat Kitab

Kitab  Abwabul Faroj

Karya Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki. Beliau lahir di Makkah, Hijaz, Arab Saudi, pada tahun 1944 M (1367 H) dan Wafat pada 2004 M (1425 H). Dikenal sebagai guru para ulama yang memilik kerendahan hati di kalangan muridnya. Beliau sangat enggan mempertentangkan pendapat ulama satu dengan lainnya meski memiliki keilmuan yang cukup tinggi di bidang tafsir, akidah, hadis, usul fiqh, dan masih banyak lagi.

Kitab Abwabul Faraj menyajikan sejumlah do’a dan wirid lengkap dengan keistimewaannya. Kitab ini telah terbukti dari masa ke masa dan diwariskan kepada kita umat muslim untuk menghadapi aneka masalah hidup yang datang silih berganti. Dari urusan duniawi, seperti menepis kesulitan, membayar hutang, mempermudah rezeki, hingga urusan ukhrawi seperti kebahagiaan kekal di akhirat.

Terimakasih telah membaca Kitab  Abwabul Faroj,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab  Abwabul Faroj  (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki

 

 

PENERJEMAH   

:

 

-

     

 

PENERBIT           

:

 

Darul Kutub Ilmiyah Beirut

   

 

TAHUN                

:

 

2007 M /  1428 H

       

 

TEBAL                  

:

 

236  Halaman (PDF)

       

 

Lihat Kitab

Kitab Syamsu Dzahirah

Karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al-Masyhur (Mufti Tarim Hadramaut Yaman).
Kitab silsilah keturunan Rasulullah dari jalur Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mengenai tentang Sejarah dan Silsilah Walisongo, secara garis besarnya telah dijelaskan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, sehingga keberadaan Walisongo sangat diakui oleh penyusun kitab nasab ini. Sampai saat ini kitab Syamsu Dzahirah adalah kitab rujukan yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam mendata keturunan Alawiyyin yang ada di Nusantara, khusus untuk keturunan Walisongo, pendataannya diserahkan kepada masing-masing keturunannya dan juga khususnya kepada ulama-ulama ahli nasab keturunan Walisongo.

Habib Dliya' Syahab selaku pentahqiq kitab ini menyebutkan sejarah ringkas wali songo dan nasab-nasabnya dalam tahqiqannya pada halaman 521 hingga 531.

Terimakasih telah membaca Kitab Syamsu Dzahirah,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Syamsu Dzahirah (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al-Masyhur

 

 

PENERJEMAH   

:

 

-

     

 

PENERBIT           

:

 

Alamul Ma'rifah, Jeddah

   

 

TAHUN                

:

 

1984 M /  1404 H

       

 

TEBAL                  

:

 

623  Halaman (PDF)

       

 

                                   

 

Lihat Kitab

Kitab Nail Al-Raja bi Syarah Safinah Al-Naja

Karya seorang ulama besar dari Hadramaut Yaman, yaitu Al-‘Allamah Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Syatiri (1312-1360H). Beliau dilahirkan di kota Tarim Hadramaut pada tahun 1312 H (1895 M), dan di sana pula beliau mempelajari ilmu agama sehingga tumbuh berkembang menjadi ulama yang terkemuka. Beliau sangat dicintai gurunya yaitu Syaikhul Islam, Sayyid Abdullah bin Umar Al-Syatiri, ulama besar pada zamannya.

Kitab Nail Al-Raja ini merupakan antara kitab yang disusun secara khusus bagi menghuraikan sebuah kitab fiqh dalam mazhab Al-Syafi’i yang berjudul Safinah Al-Naja, yaitu sebuah karya Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Samir Al-Hadhrami Al-Syafi’i. Kitab syarah (huraian) ini dipenuhi dengan ilmu, yang menjadi keperluan bagi setiap guru dan pelajar ketika mentelaah dan mendalami isi kandungan kitab Safinah Al-Naja.

Terimakasih telah membaca Kitab Nail Al-Raja bi Syarah Safinah Al-Naja,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Nail Al-Raja bi Syarah Safinah Al-Naja (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Al-‘Allamah Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Syatiri

 

 

PENERJEMAH   

:

 

-

     

 

PENERBIT           

:

 

Darrul Minhaj

   

 

TAHUN                

:

 

 2007 M /  1428 H

       

 

TEBAL                  

:

 

318  Halaman (PDF)

       

 

                                   

 

Lihat Kitab

Kitab Mukasyafatul Qulub (Arab)

Karya Imam Al-Ghazali (450 H – 505 H).
Di saat seorang hamba sedang dalam keserabutan dan terombang ambing mencari tujuan kehidupan, solusi yang paling baik adalah kembali kepada Allah SWT. Kembali kepada fitrah, yakni pada kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Dengan keluasan ilmunya, Imam Al-Ghazali mengajak kita untuk melakukan ‘ziarah rohani’ . Ziarah yang dimaksudkan adalah menyelami dan menghayati ibadah yang dilaksanakan agar lebih produktif dan berkesan untuk membawa kita sampai kepada Allah SWT.

Kitab  Mukasyafah Al-Qulub ini sarat dengan paparan bagaimana seharusnya seorang Muslim mempraktikkan amalan-amalan lahiriah maupun batiniah dan mengajak setiap pembaca untuk menjelajah ke setiap persoalan  mulai dari yang ‘sederhana’ seperti tentang taubat yang benar, salat yang khusyuk, dzikir yang efektif dan sebagainya hingga ke persoalan yang lebih rumit tentang mengendalikan hawa nafsu, menjemput kematian dan alam kubur serta perjalanan ke alam akhirat. Tidak terkecuali, persoalan-persoalan social-politik seperti amar makruf nahi mungkar dan jihad.

Dengan pembahasan yang kreatif dan sarat dengan kesufian, Kitab ini sangat menyentuh qalbu orang yang membacanya.

 

Terimakasih telah membaca Kitab Mukasyafatul Qulub,  di web https://www.laduni.id/kitab, semoga kitab ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. 
Aamiin ya rabbal 'aalamiin

 

IDENTITAS KITAB

 

 

           
   

 

           

 

JUDUL                  

:

 

Kitab Mukasyafatul Qulub (PDF)

 

PENULIS              

:

 

Imam Al-Ghazali radhiallahu’anhu

 

 

PENERJEMAH   

:

 

-

     

 

PENERBIT           

:

 

Maktabah Islamiya, Lahore

   

 

TAHUN                

:

 

 M /   H

       

 

TEBAL                  

:

 

739  Halaman (PDF)

       

 

                                   

 

Lihat Kitab